Til forsiden
Andelsboligforeningen Beringsgaard
Bestyrelsen
Rygepolitik
Nyttige oplysninger
Selvbetjening

RYGEPOLITIK

Efterfølgende rygepolitik er udarbejdet i overensstemmelse med reglerne i Lov om røgfrie miljøer (L191), som træder i kraft den 15. august 2007. Er der tvivl om fortolkningen i det efterfølgende materiale, er det lovgivningen, som gøres gældende til afklaring af tvivlsspørgsmålet.

Formålet med rygepolitikken er, at alle og ansatte beboere kan færdes i et røgfrit miljø ved benyttelse af boligforeningens fælles faciliteter. Derfor må der kun ryges på særligt anviste områder.

  • Der må ikke ryges i selskabslokaler og tilstødende lokaler (dog undtagelse ved afholdelse af private fester og efter beboerens (lejers) valg)
  • Der må ikke ryges i vaskehuse og tilstødende lokaler (kældergange, tørrestuer og toiletter m.v.)
  • Der må ikke ryges i boligforeningens trappeopgange og elevatorer
  • Der må ikke ryges i boligforeningens kontorer med tilstødende lokaler (herunder tillige varmemesterkontorer og kontor for beboerrådgiver)
  • Der må ikke ryges i ansattes personalefaciliteter (frokoststuer, toilet- og badefaciliteter)

Anviste rygeområder:
Rygning må foregå i det fri (med behørig hensyntagen til andre ansatte eller beboere) – det er en forudsætning, at der ikke efterlades affald. Rygning må foregå i de dertil indrettede rygerum/rygekabiner, som indrettes såfremt dette ønskes af de ansatte (upåagtet at boligforeningen ikke har pligt til at indrette sådanne).

Rygepauser og rygestop:
Ved afholdelse af møder indlægges der passende antal rygepauser. I de indlagte rygepauser foregår rygning i det fri eller i dertil etablerede rygerum/rygekabiner (såfremt sådanne etableres).

For at støtte ansatte rygere i et ønske om at holde op med at ryge, og for at fremme det røgfrie miljø, tilbydes rygestopkurser for ansatte. Kurserne vil normalt blive lagt uden for normal arbejdstid, og vil som udgangspunkt være gratis for deltagerne. Der ydes dog ikke overarbejdsbetaling eller afspadsering for deltagelse i et kursus.

Midler:
For at muliggøre rygning i det fri opsættes der udendørs askebægre ved selskabslokaler og andre opholdssteder (ved legepladser med bænke m.v.). Med henblik på en konsekvent opretholdelse af boligforeningens rygepolitik, stilles det som krav til eksterne samarbejdspartnere, at disse accepterer og overholder reglerne under deres virke i boligfore-ningens områder.

Sanktioner:
For beboerne vil boligforeningens rygepolitik blive et tillæg til husordenen. Ved overtrædelse af rygepolitikken vil sanktionerne således være de samme, som gælder for overtrædelse af husordensreglerne (advarsler og opsigelse).

____________________________________________________________________________________

Specielle regler for ansatte:
I de ansattes arbejdstid planlægges rygepauser, så de ikke går ud over den arbejdsindsats, der skal præsteres. Medarbejdere og ledelse har et fælles ansvar for dette.

  • Der må ikke ryges i arbejdsmaskiner
  • Der må ikke ryges i beboeres hjem (uden tilladelse)

For boligforeningens ansattes eventuelle overtrædelse af boligforeningens rygepolitik gælder de regler, som gælder for den pågældende ansatte i øvrigt (normalt skriftlig advarsel med opsigelse i tilfælde af gentagelse). Såfremt en ansat fra en ekstern samarbejdspartner overtræder boligforeningens ryge-politik, vil det kunne komme på tale (efter advarsel) at meddele samarbejdspartneren, at den pågældende ansatte ikke kan beskæftiges i boligforeningens områder.

Andelsboligforeningen Beringsgaard | Gl. Jernbanegade 3 | 8700 Horsens | Tlf.: 75 66 67 67 | post@bolighorsens.dk